Werk door groene waterstof

Eerste verkenning naar behoud van werkgelegenheid en creëren van nieuwe banen door grootschalige uitrol groene waterstof in Nederland.

De vraag en productie van groene waterstof zal naar verwachting sterk stijgen de komende decennia, zowel mondiaal als in Nederland. De ranges in met name het groeitempo van waterstof in de verschillende mondiale en nationale scenario’s zijn nog relatief groot, en hangen onder andere af van de inzet op de realisatie van de mondiale klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt.

Groene productie van waterstof door elektrolyse kan een substantiële bijdrage leveren aan het behoud van werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen in Nederland als waterstof op grote schaal toegepast gaat worden. Een overzicht is gegeven in onderstaande tabel. Ter vergelijking: de huidige werkgelegenheid in Nederland in de chemiesector is 41.000 FTE, in de aardgaswinning 4.700 FTE, en in de energievoorzieningssector 25.000 FTE.

Overzicht van de werkgelegenheidscijfers

180015_tabel_rapportsamenvatting.JPG.jpg

De informatie over de visies en huidige activiteiten met betrekking tot waterstof uit vier Nederlandse regio’s laat zien dat de genoemde cijfers niet alleen een theoretische mogelijkheid zijn, maar dat er ook hard gewerkt wordt om die mogelijkheid om te zetten in realiteit. Dat vergt echter wel om een overheidsbeleid dat daarop aansluit, onder andere om te borgen dat de benodigde investeringen in infrastructuren ook daadwerkelijk en tijdig worden gedaan.

Meer informatie: onderzoek CE Delft

Bron: CE.nl